• Bạn Phải Tắt "Xác Thực 2 Yếu Tố" Trong Facebook Tại Đây.

  • Bạn Phải Đủ 18 Tuổi. Nếu Chưa Đủ 18 Tuổi, Vui Lòng Chỉnh Sửa Năm Sinh Tại Đây.

  • Bài Viết Bạn Muốn Tăng Phải Ở Chế Độ Mọi Người Hoặc Every One Chỉnh Sửa Tại Đây.

  • ID Bài Viết Phải Có Dạng 100006716972XXX_2047495972150XXX Tức Là IDUSER_IDSTATUS.

  • Vui Lòng Lấy Đúng Dạng Như Trên Bằng Mục Bên "Tab Bài Viết" Trong Trang Chức Năng Cần Dùng.

  • Bạn Phải Đủ 18 Tuổi. Nếu Chưa Đủ 18 Tuổi, Vui Lòng Chỉnh Sửa Năm Sinh Tại Đây.

  • Bạn Phải Chỉnh "Ai có thể theo dõi tôi" Thành Mọi Người Hoặc Every One Chỉnh Sửa Tại Đây.